Adviezen | Participatieraad Woerden

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W over zaken die spelen binnen de aandachtsvelden zorg, jeugd en werk en inkomen. Alle adviezen worden rechtstreeks naar de gemeenteraad gestuurd.

Hier vindt u adviezen die de Participatieraad aan het College heeft uitgebracht:

2024

Dit advies benadrukt het belang van duidelijke regie en verantwoordelijkheid. De huidige evaluatie constateert dat huisvesting grotendeels is gerealiseerd, maar dat verhoogde taakstellingen moeilijk te behalen zijn door beperkte verwerkingscapaciteit en achterstanden bij de IND. 
Moeizame samenwerking tussen ketenpartners zet de keten onder druk, en maatschappelijke begeleiding van statushouders en gezinsmigranten kent uitdagingen zoals gebrekkige informatieoverdracht en vrijwilligerstekorten. Positieve punten zijn de pilot 'triage statushouders' en effectief taalonderwijs, hoewel er een tekort aan docenten is. Ondanks enkele positieve resultaten blijven veel problemen bestaan. Wij adviseren meer duidelijkheid en een concreet plan van aanpak. 

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015